Make your own free website on Tripod.com

 • วิเคราะห์งบการเงิน
  LIQUIDITY
 • CURRENT RATION = ทรัพย์สินหมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน
 • QUICK RATION = ทรัพย์สินหมุนเวียน-สินค้าคงเหลือ/หนี้สินหมุนเวียน
 • DAYS RECEIVABLE = ขายเชื่อสุทธิ/ลูกหนี้การค้า( ตัวเลขที่ได้หา 360 วัน หน่วย:เป็นปี)
 • PAYMENT TURNOVER = ต้นทุนสินค้าที่ขาย/สินค้าคงเหลือปลายงวด (ตัวเลขที่ได้หา 360 วัน หน่วย:เป็นปี )

  PROFITABILITY-OPERATION
 • PROFIT MARGINS=กำไรสุทธิ/ยอดขาย*100
 • RETURN ON TOTAL ASSETS=กำไรสุทธิ/ทรัพย์สินรวม*100
 • RETURN ON NETWORTH=กำไรสุทธิ/ส่วนของเจ้าของกิจการ*100
 • NET WORKING CAPITAL =ทรัพย์สินหมุนเวียน-หนึ้สินหมุนเวียน

  LEVERAGE
 • DEBT TO EQUITY =หนี้สินทั้งหมด/ส่วนของเจ้าของกิจการ
 • OPERATING PROFIT =กำไรจากการดำเนินการ/ดอกเบี้ยจ่าย


  GROWTH
 • การเพิ่มขึ้นของยอดขาย =(ขายปีนี้-ขายปีก่อน/ขายปีก่อน)*100
 • การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ=( กำไรปีนี้-กำไรปีก่อน/กำไรปีก่อน ) * 100